Start Konkursy Konkursy miejskie Historia mojej rodziny

 

 

HISTORIA MOJEJ RODZINY

Konkurs literacko – historyczny dla klas IV- VI  szkoły podstawowej.

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Górniczej (nauczyciele organizujący konkurs w szkole : Jadwiga Kowalik, Bogusława Kopeć, Dorota Olszewska),

Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej,

Muzeum Miejskie „Sztygarka”.

 

Patronat honorowy:

Poseł na Sejm RP Pani Beata Małecka – Libera

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza- Zbigniew Podraza

 

Tematy do wyboru:          

I KATEGORIA –LITERACKA : Tradycje i obyczaje mojej rodziny. /- praca literacka:  wywiad, pamiętnik, reportaż/

II KATEGORIA –PLASTYCZNA:  Moja rodzina na kartach historii miasta , regionu, kraju./ - praca plastyczna:  album, fotoreportaż/

Forma pracy:

- pracy literackiej:  wywiad, pamiętnik, reportaż

- pracy plastycznej:  album, fotoreportaż

Cele konkursu:

-        zachęcenie do poznania i spisania losów własnej rodziny: rodziców, dziadków, a nawet pradziadków,

-        rozbudzenie pasji badawczych, poszerzenie wiedzy historycznej, odkrywanie tożsamości lokalnej i narodowej przez pryzmat dziejów rodowych,

-        zachęcanie do poznania tradycji kultywowanych w naszych rodzinach.

 

 

 

 

 

 

Regulamin

§1

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej. Konkurs ma charakter otwarty, nieodpłatny.

§2

 1. Uczestnicy przygotowują prace związane z wybranymi kategoriami.
 2. Każda kategoria oceniana jest oddzielnie.
 3. Uczeń może wziąć udział tylko w jednej wybranej kategorii.
 4. Uczestnicy dostarczają twórczość własną, która nie brała udziału w innych konkursach i nie była publikowana w mediach.

 

§3

Prace powinny  napisane czcionką nr 12 Times New Roman na  komputerowo i objętością nie przekraczać czterech stron  formatu A4.

§4

      1.            Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika

ul. Mireckiego 1

41-300 Dabrowa Górnicza

Sekretariat szkoły

KONKURS :  „HISTORIA MOJEJ RODZINY”

 

      2.            Prace powinny zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora (uczestnika konkursu), klasa, wiek uczestnika, pełna nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela.

§5

 1. Prace należy składać do 16.05.2011 r.
 2. W przypadku przesłania pracy pocztą o zakwalifikowaniu jej do konkursu decyduje data stempla pocztowego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub działanie osób trzecich.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.05.2011 r.

 

§6

 1. Kryteria oceny:

-        Zgodność z tematem – 10 pkt

-        Literackie wartości pracy. – 10 pkt

-        Wartość merytoryczna zawartych informacji.- 10 pkt

                                                                                  Max. liczba punktów 30

 

 1. Z przebiegu prac komisji zostaną sporządzone protokoły.

§7

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Np. po jednej nagrodzie głównej w każdej kategorii / I miejsce / i 2 wyróżnienia. Nauczyciele otrzymają podziękowania .

§8

 1. Informacje o nagrodzonych pracach zostaną przekazane do szkół, których uczniowie wezmą udział w konkursie.
 2. Prace można odebrać na własny koszt w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu.

§9

Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania, reprodukowania oraz eksponowania prac w celu promocji uczestników i konkursu.

§10

Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za  prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.

§11

      1.            Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

      2.            Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagród i terminów rozstrzygnięcia.

      3.            Informacji dodatkowych udzielają organizatorzy konkursu: Jadwiga Kowalik, Bogusława Kopeć, Dorota Olszewska- tel. 322622614

 

 

 

 
Kampanie